Сэлэнгэпресс ХХК-нь ажилтан сонгон шалгаруулахдаа нээлттэй, ил тод, шударга зарчимыг баримталдаг. Сонгон шалгаруулалт дараах үе шаттай явагдана. Үүнд:

Жич: Иргэдийн анкет хүлээн авсан нь байгууллага тухайн иргэнийг ажилд авах үндэслэл болохгүй.